Lurraldea

 
Plangintzako Inbentarioan gaur arte behin betiko onartutako Arau Subsidiarioen Barruko Aldaketen, Plan Partzialen, Plan Berezien eta Xehapen Azterlanen zerrenda biltzen da, Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko argitalpenaren loturarekin.